کور / زړې ګڼې

زړې ګڼې

زړې ګڼې 2017

 

  

شريک ئې کړئ