کور / اعجاز ايسپزے

اعجاز ايسپزے

د باچاخان ژوند او مبارزه – انجینئیر اعجاز ایسپزے

د باچاخان ژوند او مبارزه – انجینئیر اعجاز ایسپزے هغه سړي جغرافيه او تاريخ دواړه ټاپ کړل هغه سړي د سردرياب باچاخان هېڅ ونۀ وې د خان عبدالغفار خان ژوند او مبارزه باندې خبرې کول داسې دي لکه چې څوک د سمندر د پاياو معلومولو او سپاري. حق حېران پاتې يم …

بشپړ متن