کور / حيات روغانے

حيات روغانے

پښتون حلاج*: یو تاثر

پښتون حلاج*: یو تاثر تاثر: ډاکټر همدرد ایسپزے پهٔ تاثر تاثر: حیات روغانے زما نا لیدلي اتله! وینې وینې ــــ ژوبل ژوبل ــــ د اریانې چوک ــــ ستا پۀ دار د ختلو رسم دنیا ته حلاج ور یاد کړو!!! ستا چغې ــــ ستا د انالحق نعره څۀ عجېبه وه ــــ …

بشپړ متن